Magic Eye/Polish: Revision history

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

15 August 2023

  • curprev 15:1115:11, 15 August 2023Jerhan2010 talk contribs 1,055 bytes +39 No edit summary
  • curprev 15:0815:08, 15 August 2023Jerhan2010 talk contribs 1,016 bytes +1,016 Created page with "{{ContentWarning}} {{Infobox |title = Magiczne Oko |image = Magic_Eye.png |imagecaption = To był większy punkt. |maker = Nieznany |type = Przynęta i zmiana GIF |date = 2002 }} '''Magiczne Oko''', znany również pod nazwą pliku magiceye.jpg, to szokujący obraz wykonany w 2002 roku. Został przesłany do Goatse.cx jako część „wniesionej pracy”. Pomimo tego, że w rzeczywistości jest to plik .gif, „obraz” zawiera autostereogram i mówi widzowi..."